De enige weg naar de hemel?

Vraag: Dat zijn inderdaad geloofwaardige argumenten voor Jezus, maar waarom zeggen Christenen dat Jezus de enige weg naar de hemel is?

Jezus beweerde Zelf God te zijn en anderen herkenden Hem als zodanig. Hij zei: "De Vader en ik zijn één" (Johannes 10:30). Het originele Grieks zegt letterlijk: "Ik en de Vader, we zijn één". Jezus verkondigde ook dat Hij de enige manier is om God te bereiken: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij" (Johannes 14:6). Wanneer we de Griekse tekst weer raadplegen, dan zien we dat Jezus niet de woorden "een weg" gebruikte, maar "de weg".

Daarom is de belangrijkste vraag of wij kunnen aanvaarden wat Jezus beweerde. Het meest dramatische bewijs dat Jezus Christus de Zoon van God is, is de historische werkelijkheid van Zijn opstanding uit de dood, na Zijn kruisiging aan een Romeins kruis. We hebben feitelijk meerdere ooggetuigenverslagen over deze opstanding van Jezus. In 1 Korintiërs 15:3-6 zegt Paulus het volgende: "Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven".

Wanneer de manuscripten onderzocht worden, dan blijkt hieruit dat dit een zeer vroege leerstelling van het Christelijk geloof was, die slechts enkele jaren na de dood van Jezus Christus werd geschreven. Daarom is het zo treffend dat Paulus deze passage beëindigt met: "van wie [...] de meesten nu nog leven". Paulus spoorde mensen aan om de feiten na te gaan. Hij zou een dergelijke uitspraak niet hebben gedaan als hij probeerde een samenzwering, een bedrog, een mythe of een legende te verbergen.

De opstanding van Jezus wordt ook in talrijke andere passages besproken, zoals de verschijning van Jezus aan Maria uit Magdala (Johannes 20:10-18), aan de andere vrouwen (Matteüs 28:8-10), aan Kleopas en zijn metgezel (Lucas 24:13-32), aan de elf discipelen en anderen (Lucas 24:33-49), aan de tien apostelen en anderen (behalve Thomas, Johannes 20:19-23), aan de apostelen (inclusief Thomas, Johannes 20:26-30), aan zeven apostelen (Johannes 21:1-14), aan de discipelen (Matteüs 28:16-20) en aan de apostelen op de Olijfberg (Lucas 24:50-52 en Handelingen 1:4-9). De ultieme test van de geloofwaardigheid van deze ooggetuigen bestond uit het martelaarschap dat een groot aantal van hen vanwege hun getuigenis tegemoet zagen. Dat is werkelijk dramatisch! Deze getuigen waren op de hoogte van de waarheid. Welk voordeel konden zij er mogelijk bij hebben, als zij zouden stierven voor iets waarvan ze wisten dat het een leugen was? Het bewijs spreekt voor zich: dit waren niet slechts trouwe, religieuze fanaten die voor een godsdienstig geloof stierven. Dit waren volgelingen van Jezus Christus die voor een historische gebeurtenis stierven: Zijn opstanding waarmee werd vastgesteld dat Hij de Zoon van God was.

De belangrijkste reden dat Christenen beweren dat Jezus Christus de enige weg naar de hemel is, is dat Hij zonden vergeeft en het eeuwige leven biedt (Johannes 10:28). Geen enkele andere religieuze grondlegger of leider heeft dat ooit beweerd. Elk mens is door de zonde afgescheiden van God. Volgens Gods heilige standaarden moet elk mens of de straf voor zijn zonden (de dood) betalen, of een bereidwillige, zondevrije plaatsvervanger zien te vinden die de straf voor hem zal betalen (Hebreeën 9:14, 22). Jezus Christus, de Zoon van God, is onze enige mogelijke plaatsvervanger. Uit liefde voor ons toonde Hij Zijn bereidwilligheid om de straf van de wereld op Zich te nemen door aan het kruis voor ieder van ons te sterven. In Zijn Goddelijkheid zag Hij de zonden die wij zouden begaan, zelfs al voordat wij geboren waren. En toch schonk Hij ons Zijn liefde, zelfs al voordat we Hem leerden kennen. Dat is de reden dat Jezus de enige weg naar God en de hemel is.

Lees nu meer!
De geboorte van Jezus
De wonderen van Jezus
De dood van Jezus
Historisch bewijs voor de kruisiging
De opstanding van Jezus
Martelaars voor Jezus

Terug naar de FAQ

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen