Wat weten we over het evangelie van Maria?

VRAAG: Wat weten we over het evangelie van Maria?

ANTWOORD:

Het "Evangelie van Maria" (dit is Maria uit Magdala, ook bekend als Maria Magdalena) is een Gnostisch Evangelie uit de tweede eeuw. Dit zogenaamde evangelie wordt aangehaald in het boek "De Da Vinci Code" van Dan Brown. Een kernpunt van de door Brown voorgestelde theorie kan in het "Evangelie van Maria" worden aangetroffen. Het heeft betrekking op de manier waarop Jezus Maria een voorkeursbehandeling zou hebben gegeven. De tekst lijkt een conflict af te beelden, waarin Petrus de rol van Maria als de ontvanger van een bijzondere openbaring van Jezus aan de kaak stelt. Maria was van streek door deze uitdaging door Petrus. Wat hier wordt geïmpliceerd, is dat Jezus Maria goed genoeg kende om haar als de waardige ontvanger van deze bijzondere openbaring te beschouwen.

De term "Gnostisch" stamt uit het Griekse woord "gnosis", wat "kennis" betekent. De Gnostici geloofden dat zij op de hoogte waren van een geheime kennis over het goddelijke, vandaar dus de naam. De Gnostische evangelies gaan dus over de manier waarop goddelijke kennis kan worden vergaard, wat volledig via menselijke methoden gebeurt. De vroege kerk verklaarde dat deze geschriften niet door God ingegeven waren. Daarom werden ze niet in de Heilige Bijbel gecanoniseerd. Omdat deze geschriften zo lang na het leven van Jezus werden geschreven, en omdat zij niet overeenstemmen met de aanvaarde geïnspireerde Schriftteksten, kunnen ze niet als Bijbelse werken worden beschouwd.

De belangrijkste passage die Brown gebruikt om zijn idee te ondersteunen is afkomstig uit deze Gnostische geschriften (het "Evangelie van Filippus", 63:32-64:10). Deze tekst beschrijft Maria uit Magdala als een "metgezel" van Jezus. De geschiedenis vertelt ons dat deze tekst, die ook in enkele andere Gnostische werken wordt aangetroffen, in de tweede helft van de derde eeuw werd geschreven. Dat is meer dan tweehonderd jaar na het leven van Jezus (de vier Christelijke Evangelies - Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes - werden binnen 90 jaar na de geboorte van Christus geschreven). De passage die Brown als zijn premisse gebruikt bevat vele ontbrekende elementen.

Al wordt het "Evangelie van Maria" niet als een Bijbels boek beschouwd, toch gebruikt Brown een eigen vrije interpretatie van deze tekst. Hierin staat nergens dat Jezus met Maria getrouwd zou zijn, of dat zij een intieme relatie zouden hebben gehad. Er staat eenvoudig dat Jezus aan haar verscheen toen zij alleen was. Dit is niet in strijd met het verhaal in de Heilige Bijbel over Jezus' verschijning aan Maria na Zijn opstanding. Het moment waarop Brown aan de feiten ontsnapt breekt aan wanneer hij begint met het willekeurig invullen van woorden, terwijl hij de lezer laat geloven dat dit nog steeds ware, verifieerbare feiten zijn.

Het "Evangelie van Maria" zal hoogst waarschijnlijk nooit een compleet en historisch verifieerbaar document zijn, omdat er maar één kopie van is ontdekt. De gecanoniseerde Schriftteksten zijn op meerdere kopieën gebaseerd; deze zijn door de generaties heen overgeleverd en op verschillende locaties gevonden. Als we het "Evangelie van Maria" zouden willen aanbieden als iets anders dan literaire fictie, dan zouden historici van ons vereisen dat er een zeker feitelijk bewijs zou bestaan voor deze bewering, en niet slechts de mening van Dan Brown, een schrijver van fictie.

De waarheid over de Da Vinci code - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen