De onveranderlijkheid van God

VRAAG: De onveranderlijkheid van God - Wat is dat?

ANTWOORD:

De onveranderlijkheid van God wordt ook wel Zijn “constante of “statische” natuur genoemd. Hij is onveranderlijk wat betreft Zijn natuur, perfectie, doelen, beloften en gaven. Omdat God heilig is, kan Hij zich niet tot het kwaad keren. Er kan geen kwaad uit om voortkomen, noch kan Hij verleid worden door het kwaad. Maleachi 3:6 stelt: “Let op, Ik, de Heer, verander niet...”

  • Er is geen kwantitatieve verandering. Omdat God perfect is, kan Hij in niets toenemen. Als Hij op enig gebied zou afnemen, dan zou Hij niet meer God zijn.
  • God bestaat buiten de tijdsgrenzen. Een verandering kan alleen maar plaatsvinden als er een of andere chronologische volgorde bestaat.
  • Waarom vinden veranderingen normaal gesproken plaats? Vaak wordt er nieuwe informatie ingewonnen, waardoor iemand van gedachten kan veranderen. Soms veranderen de omstandigheden. Omdat God alwetend is, is het voor Hem onmogelijk om iets nieuws te leren.
Numeri 23:19 zegt: “God is niet zoals de mensen. Mensen liegen, maar God liegt nooit. Mensen veranderen van gedachten, maar God doet altijd wat Hij zegt. Hij houdt Zich altijd aan wat Hij heeft beloofd.”

Maar hoe zit het met de verzen die lijken aan te geven dat God kan veranderen? Neem Genesis 6:6-7 bijvoorbeeld: “Daarom had de Heer er spijt van dat Hij de mensen had gemaakt. Hij had veel verdriet over wat ze deden. Daarom besloot Hij: ‘Ik zal de mensen die Ik heb gemaakt allemaal doden. En niet alleen de mensen, maar ook alle dieren. Want Ik heb er spijt van dat Ik hen heb gemaakt.’”

Wie veranderde in deze Schrifttekst? Was het God? Nee, de mensen veranderden. God had de mensen geschapen om goede dingen te doen, maar ze kozen ervoor om slechte dingen te doen.

Sommige mensen worden ook verward door het boek Jona: “God zag wat ze deden. Hij zag hoeveel spijt ze hadden van alle verkeerde dingen die ze hadden gedaan. Daarom veranderde Hij zijn plannen. Hij besloot om de stad niet te vernietigen” (Jona 3:10). Ook in dit geval kunnen we ons afvragen wie er veranderde. God veranderde niet. Hij was de stad Ninevé genadig omdat de mensen tot inkeer kwamen.

“Er vinden veranderingen plaats om Hem [God] heen, veranderingen in de relaties van mensen met Hem, maar er vindt geen verandering plaats in Zijn wezen, Zijn eigenschappen, Zijn doelen, Zijn motieven om te handelen of Zijn beloften... Wanneer de Schrift zegt dat Hij ergens berouw van heeft, Zijn bedoelingen verandert of Zijn relatie tot zondaars verandert wanneer zij tot inkeer komen, moeten we onthouden dat dit slechts een antropopatische verwoording is. In werkelijkheid is het niet God die verandert, maar de mens en zijn relatie tot God.” - Systematic Theology1

De onveranderlijkheid van God - Waarom is dit onderwerp belangrijk?
De onveranderlijkheid van God heeft ook vandaag de dag een enorme invloed op ons! Omdat God niet kan veranderen, zullen Zijn liefde en beloften altijd dezelfde zijn. Zijn verlossing is eeuwig. Zijn liefde, genade, barmhartigheid en vergeving zijn eeuwig! De onveranderlijkheid van God betekent dat we Hem volledig kunnen vertrouwen.

God is onveranderlijk. Hij zal nooit van gedachten veranderen.

Voetnoot:
1 Systematic Theology [Eerdmans], 59.

De onveranderlijkheid van God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen