De onveranderlijke God

VRAAG: Wat zeggen de theologen over onze onveranderlijke God?

ANTWOORD:

“[God] kan niet verbeterd worden, want Hij is al perfect; en omdat Hij perfect is, kan Hij niet verslechteren. Hij is volkomen onaangetast door enig iets buiten Hemzelf; verbetering of verslechtering is onmogelijk. Hij is eeuwig dezelfde.” - Pink1

“God wordt door ons niet vergroot wat betreft Zijn natuur - Hij is onveranderlijk - maar Hij wordt vergroot in onze kennis en ervaring, wanneer wij Hem hoogachten en Hem in hoog aanzien houden, in het bijzonder aangaande Zijn genade en goedheid.” - Maarten Luther2

“[God] bestaat eeuwig en is altijd dezelfde. Hij wordt niet ouder. Zijn leven kent geen pieken en dalen. Hij verkrijgt geen nieuwe krachten, noch verliest Hij ooit enige krachten die Hij al had. Hij groeit niet en ontwikkelt zich niet. Hij wordt niet sterker, of zwakker, of wijzer, met het verstrijken van de tijd.” - J.I. Packer3

“Waar zijn dan het gevoel van afstand en de verschillen tussen gelovigen in Bijbelse tijden, en onszelf? Die zijn uitgesloten. Op welke grond? Op de grond dat God niet verandert. Gemeenschap met Hem, vertrouwen in Zijn woord, een leven in geloof, berusting in de beloften van God; dat zijn in wezen dezelfde realiteiten voor ons vandaag de dag als voor de gelovigen in de Oud- en Nieuwtestamentische tijden. Deze gedachte troost ons wanneer we kampen met de dagelijkse hindernissen. Te midden van alle veranderingen en onzekerheden van het leven in dit nucleaire tijdperk blijven God en Zijn Christus dezelfde: almachtig en in staat om te redden. Maar deze gedachte biedt ons ook een grote uitdaging. Als onze God dezelfde is als de God van de gelovigen in het Nieuwe Testament, hoe kunnen wij dan tevreden zijn met een soort gemeenschap met Hem en een Christelijke leefstijl die zich zo ver onder hun peil bevinden? Als God nog steeds dezelfde is, dan is dit een kwestie die niemand van ons uit de weg kan gaan.” - J.I. Packer3

“Onveranderlijkheid betekent dat God niet veranderd kan worden en dus onveranderlijk is. Dat betekent niet dat Hij onbeweeglijk of inactief is, maar het betekent wel dat Hij nooit inconsequent is, nooit groeit en zich nooit ontwikkelt.”- Charles Ryrie4

“Er vinden veranderingen plaats om Hem [God] heen, veranderingen in de relaties van mensen met Hem, maar er vindt geen verandering plaats in Zijn wezen, Zijn eigenschappen, Zijn doelen, Zijn motieven om te handelen of Zijn beloften... Wanneer de Schrift zegt dat Hij ergens berouw van heeft, Zijn bedoelingen verandert of Zijn relatie tot zondaars verandert wanneer zij tot inkeer komen, moeten we onthouden dat dit slechts een antropopatische verwoording is. In werkelijkheid is het niet God die verandert, maar de mens en zijn relatie tot God.” - Systematic Theology5

Voetnoten:
1 Pink, A.W. The Attributes of God, 37.
2 Luther, Maarten, Works of Luther, 86
3 Packer, J.I. Knowing God, 77, 80-81.
4 Ryrie, Charles. Basic Theology, 38.
5 Systematic Theology [Eerdmans], 59.

De onveranderlijkheid van God - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen