Wat is de canon van de Bijbel?

VRAAG: Wat is de canon van de Bijbel?

ANTWOORD:

Volgens “De Da Vinci Code” werden de Evangelies van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes alleen in de Bijbel opgenomen omdat ze de agenda van de kerkleiders in het Concilie van Nicea ondersteunden. Daarnaast wordt beweerd dat de Evangelies historisch onbetrouwbaar zijn.

De gecanoniseerde Evangelies voldoen met gemak aan alle criteria waarmee de historische betrouwbaarheid kan worden beproefd.

  • Ten eerste werden zij allemaal vóór het einde van de eerste eeuw samengesteld. Zij werden dus geschreven vlak na de tijd waarin de beschreven gebeurtenissen plaatsvonden.
  • Ten tweede werden zij op zo'n grote schaal verspreid dat we er letterlijk duizenden kopieën van hebben, wat ons de mogelijkheid geeft om de betrouwbaarheid van hun overlevering te bevestigen.
  • Ten derde zijn de evangelies onderling consequent, hoewel zij door verschillende auteurs voor een verschillend publiek zijn geschreven, wat een harmonieus verslag oplevert van de gebeurtenissen rondom het leven, de dood en opstanding van Jezus.
  • Ten vierde zijn de evangelies in overeenstemming met externe bronnen. Een groot aantal van hun historische beweringen wordt door niet-Bijbelse bronnen bevestigd.

(Met dank aan “Deciphering the Da Vinci Code” (oftewel: “Het Ontcijferen van de Da Vinci Code”) door Craig A. Smith)

De waarheid over de Da Vinci code - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen