Annihilationist

VRAAG: Wat gelooft een annihilist over de hel?

ANTWOORD:

Een annihilist gelooft dat de ziel van een verloren mens zal ophouden te bestaan als hij sterft zonder Jezus Christus te hebben aangenomen als zijn persoonlijke Redder. Veel annihilationisten geloven niet in een letterlijke hel waar de zielen van verloren mensen tot in de eeuwigheid worden gekweld in een vuurpoel. Zij beweren dat een liefdevolle, barmhartige en moreel goede God zielen nooit tot in de eeuwigheid zou folteren, ongeacht wat deze mensen in hun levens hadden gedaan. In plaats daarvan geloven zij dat de zielen van deze mensen na hun overlijden worden vernietigd en dat zij eenvoudig ophouden te bestaan. Sommigen noemen dit een soort “voorwaardelijke onsterfelijkheid”; zij beweren dat er geen reden is dat een ziel eeuwig hoeft te zijn.

Andere annihilationisten (Zevendedagsadventisten en Jehova’s Getuigen, bijvoorbeeld) geloven dat de hel een werkelijke plaats is en dat verloren mensen er naartoe worden gestuurd om gestraft te worden. Maar deze groep gelooft dat de zielen van deze verlorenen op een gegeven moment vergaan en dan ophouden te bestaan. Het is niet duidelijk hoe lang deze zielen dan gefolterd worden voordat zij volledig vernietigd worden.

Alle annihilationisten geven toe dat de “werkelijke hel” voor de verloren mensen een eeuwige afzondering van God is, vanwege de vernietiging van de ziel. (Natuurlijk is een tegenargument dat een afzondering van God precies datgene is wat de mensen wilden die Christus afwezen toen ze nog in leven waren. Zij wilden helemaal geen relatie met God)

Waarop baseren de annihilationisten hun geloof?
Annihilationisten wijzen op verschillende Schriftteksten die volgens hen het idee van de vernietiging van de ziel ondersteunen. Een vers dat zij gebruiken is Johannes 3:16, een van de beroemdste verzen uit de Bijbel, waarin we lezen: “Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.” Zij beweren dat Johannes 3:16 duidelijk laat zien dat er een verschil bestaat tussen de mensen die niet in Jezus geloven, en dus “verloren” mogen gaan, en de gelovigen die het “eeuwige leven” mogen ontvangen.

Maar het tegenargument is het volgende. Gelovigen krijgen inderdaad het eeuwige leven, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat de zielen van de mensen die “verloren gaan” vernietigd zullen worden. De woorden “verloren gaan” kunnen verschillende betekenissen hebben. Je kan zeggen dat iemand “verloren gaat” omdat hij in zijn zonden is gestorven zonder in Christus te geloven. Wanneer hij “dood in zijn zonden” is, heeft hij geen hoop meer op het eeuwige leven. Maar dat betekent niet dat zijn ziel dan de eeuwige kwelling van de hel zal ontlopen. Hij is dan “verloren gegaan” door voor de eeuwigheid te verdwijnen in de afgrond van de hel, zonder enige hoop om nog ooit te kunnen ontsnappen.

De overgrote meerderheid van Christelijke denominaties gelooft in de talrijke Bijbelse verwijzingen naar een letterlijke hel, waar de verloren mensen tot in eeuwigheid gefolterd worden in de vuurpoel. Ook al is de hel geen onderwerp waar de meeste mensen over willen nadenken, toch is men het er in het algemeen over eens dat het standpunt van de annihilationisten is gebaseerd op een morele overtuiging en het geloof dat een eeuwige straf “niet eerlijk” zou zijn, en niet zozeer op een exegese van de Schriftteksten die de hel beschrijven.

Annihilationisme - Leer meer!

WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen