God is genadig 

https://www.allaboutgod.com/dutch/god-is-genadig.htm

God is genadig

God is genadig
Genadig zijn betekent 'welwillend zijn', ‘goedhartigheid betonen’ aan iemand die minder heeft of lager geplaatst is, en ‘erbarmen hebben’. In het Oude Testament van de Bijbel heeft deze term betrekking op God. Genadigheid toont Zijn welwillendheid en barmhartigheid, Zijn voortdurende neiging tot welwillendheid en goedhartigheid - ondanks dat altijd alles van Zijn kant moet komen.

In Jesaja 30:18 staat: “En toch wacht de HEER op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij Zich oprichten om Zich over jullie te ontfermen.”

God is genadig omdat Hij liefde is. Het is Zijn aard om lief te hebben, zelfs wanneer Hij geen liefde terug ontvangt. Hij geeft ons goede dingen vanwege Zijn goedheid. Hij schenkt welwillendheid, genade en goedhartigheid aan wie Hij wil, omdat Hij zo is.

God is genadig omdat Hij onze Schepper is. Zelfs wanneer we Hem niet erkennen of aanbidden, geeft Hij ons nog steeds goede dingen omdat Hij dat zo wil. God heeft een goede mensheid geschapen en zal Zijn schepselen en schepping niet de rug toekeren.

"Genade is een van de kenmerken van Gods meervoudige liefde. Hiermee bedoelen we dat God niet met mensen omgaat op basis van hun verdiensten of waardigheid, wat ze verdienen, maar naar hun behoefte; met andere woorden, Hij behandelt hen op basis van Zijn goedheid en gulheid." - Erickson1

Hoe uit zich de genade van God?
Denk aan een ouder. Een vader en moeder zullen hun kinderen goede dingen geven omdat ze hun kinderen willen verzorgen. Ze verschaffen onderdak, voedsel en kleding omdat ze weten dat die zaken nodig zijn voor het welzijn van de kinderen. Uit liefde voor hun kinderen geven ze hen ook geschenken.

God doet hetzelfde. Hij heeft in alles voorzien zodat de mensheid kan groeien en floreren. Hij gaat verder dan alleen het levensonderhoud. Hij maakt elk geschenk persoonlijk. Hij doet dit zelfs wanneer wij dat niet in de gaten hebben, of verdienen.

Efeziërs 1:7-8 toont ons de genade van God. “In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken.” Hij heeft ons Zijn genade in al Zijn wijsheid en inzicht geschonken. Door het offer van Zijn Zoon, Jezus, op het kruis, hebben wij Zijn genade ontvangen.

Wanneer is God genadig?
God is altijd genadig, zelfs wanneer wij Hem ongehoorzaam zijn. Het is Zijn aard om genadig te zijn en bij Hem "is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen" (Jakobus 1:17). Hij schenkt ons Zijn genade tot het laatste moment van ons leven. Hij wil niemand verloren zien gaan, want Hij heeft ons gemaakt om tot in de eeuwigheid bij Hem te zijn.

Door Gods genade kunnen wij eeuwig leven verwachten. God had zoveel medeleven met de mensheid dat Hij Zijn enige Zoon zond om te sterven voor de ongehoorzaamheid van de hele mensheid. God is genadig wanneer wij het moeilijk hebben, en stuurt ons hulp:

    "Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid" (Efeziërs 2:8-10).

    "Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in Zijn luister prijzen we ons gelukkig" (Romeinen 5:1-2).
Wij verspreiden Gods genade aan mensen die ons nodig hebben door onze handen uit te steken ter wille van Hem. Wij moeten onze broeders en zusters in deze wereld helpen om vrede, welzijn en kracht te vinden in tijden waarin wanhoop hen dreigt te overweldigen. Dat is de onderlinge menselijke reactie die God van ons verlangt.

Wanneer we meer kennis krijgen over God, groeit ons begrip en onze wijsheid. Vervolgens begint Hij ons om te vormen tot gelijkenis met Zijn Zoon, Jezus. Ons karakter verandert, en we hebben een steeds grotere bereidheid om Gods genade en goedheid aan de wereld te laten zien.

Leer meer over de eigenschappen van God!

Voetnoot:
1 Erickson, Millard. Christian Theology, 320-321.


Copyright © 2002 - 2019 AllAboutGOD.com, Alle rechten voorbehouden.