Het Verhaal van Lucifer

Het Verhaal van Lucifer

 Ė Een Verhaal Over Trots
U bent hier: God >> Het Verhaal van Lucifer

Het Verhaal van Lucifer Ė Zijn Oorsprong
Om de oorsprong van Lucifer te kunnen vinden richten we ons tot het Oude Testament. De naam Lucifer is vertaald uit het Hebreeuwse woord "helel", wat "helderheid" betekent. Deze aanduiding, die dus op Lucifer betrekking heeft, is de uitlegging van de "morgenster" of "zoon des dageraads" die in Jesaja wordt voorgesteld. "O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste" (Jesaja 14:12-14).

De context van deze passage refereert aan de koning van Babylon zoals deze in zijn trots, zijn pracht en zijn val wordt voorgesteld. Maar deze tekst is feitelijk gericht aan de macht die achter de boosaardige Babylonische koning steekt. Geen enkele sterfelijke koning zou beweren dat zijn troon zich boven die van God bevindt of dat hij de Allerhoogste evenaart. De boze macht achter de Babylonische koning is Lucifer, de Zoon des Dageraads.

Het Verhaal van Lucifer Ė Zijn Geschiedenis
Lucifer is gewoon een andere naam voor Satan, die als hoofd van het boosaardige wereldbestel de werkelijke, maar onzichtbare, macht is achter de opeenvolgende heersers van Tyrus, Babylon, PerziŽ, Griekenland, Rome en alle andere kwaadaardige heersers die we in de geschiedenis van de wereld hebben zien komen en gaan. Deze passage gaat verder dan de menselijke geschiedenis en markeert het begin van de zonde in het universum en de val van Satan in het reine, zondeloze firmament vůůr de schepping van de mens.

We zien ditzelfde thema in EzechiŽl: "De HEER richtte zich tot mij: ĎMensenkind, hef over de koning van Tyrus een dodenklacht aan: ďDit zegt God, de HEER: Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid. Je leefde in Eden, in de tuin van God, en je was bekleed met een keur van edelstenen: met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je geschapen werd lagen ze klaar. Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg. Door al het handeldrijven raakte je verstrikt in onrecht en geweld, en je zondigde; daarom, beschermende cherub, verbande ik je van de berg van God en verdreef ik je van je plaats tussen de vurige stenen. Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt, je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde neergeworpen, als een schouwspel voor andere koningen. Door je grote schuld, door je oneerlijke handel, waren je heiligdommen ontwijd. Daarom liet ik een vuur in je oplaaien dat je heeft verteerd, ik maakte van jou een hoop as op de grond, voor ieder die het wil zien. Alle volken die je kenden staan verbijsterd; je bent een schrikbeeld geworden, tot in eeuwigheid zul je er niet meer zijn.Ēí (EzechiŽl 28:11-19).

Deze passage lijkt gericht tot de "koning van Tyrus". In werkelijk richt het zich verder dan de koning, en wel tot degene die achter de boosaardige koning van Tyrus zit. Deze passage bevat ook profetieŽn op zowel de korte als de lange termijn over Lucifer/Satan omdat zijn laatste einde nog niet heeft plaatsgevonden en pas na het laatste oordeel zal plaatsvinden (Openbaring 20:7-10), ook al is het zeker dat dit einde zo zal plaatsvinden. Deze passages in zowel Jesaja als EzechiŽl hebben beide geen betrekking op Lucifer/Satan als ware hij beperkt tot zijn eigen personage, maar op zijn werking in en het voltooien van zijn plannen via aardse koningen en heersers die zichzelf een goddelijke eer toekennen en feitelijk heersen in de geest van Satan en voor de doelen van Satan, of zij zich hier nu zelf van bewust zijn of niet. "Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen" (EfeziŽrs 6:12). Satan is de vorst achter de machten van dit bedorven wereldbestel.

Let vooral eens op de uitspraak die in de passage in EzechiŽl wordt gedaan: "de gezalfde cherub" (zie bijvoorbeeld de Statenvertaling). Dergelijke uitspraken zouden nooit van toepassing kunnen zijn op een menselijke koning; deze hebben betrekking op Lucifer/Satan die achter de menselijke koning zit. Deze engel is het hoogste wezen dat de HEER ooit heeft geschapen. De HEER zegt over hem: "Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid". Satan was het meest wijze schepsel dat God ooit had geschapen. Geen enkele andere engel en geen enkel ander wezen werd geschapen met de intelligentie die God aan dit schepsel gaf. God zegt dat deze schepping "volmaakt van schoonheid" is. Na de Heilige DrieŽenheid -de Vader, de Zoon en de Heilige Geest- is dit wezen tegenwoordig het hoogste wezen.

In vers EzechiŽl 28:14 lezen we "Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub". Dit vertelt ons dat we het niet over een menselijke koning hebben. Het woord cherub is enkelvoud voor cherubim. De cherubim zijn een symboliek voor God's Heilige aanwezigheid en Zijn onbereikbare grootsheid. Deze cherubim nemen een unieke positie in. De "gezalfde, overdekkende cherub" is het beeld dat in de Hof van Eden voor ons geschetst wordt, nadat Adam en Eva waren weggestuurd en God de cherubim had opgesteld om de weg naar de levensboom te bewaken. Ook toen Mozes de verzoeningsplaat maakte en deze in het Allerheiligste van de tabernakel plaatste, kwam God's heerlijkheid er naar toe en ontmoette Hij Mozes tussen de cherubim. Zij "overdekten" de verzoeningsplaat met hun vleugels. We hebben dus gezien dat Satan een cherub was en dat zijn taak was om de troon van God zelf te bewaken. Zijn taak was om de heiligheid van God te beschermen. Satan nam de hoogste van alle posities in, een positie die hij verachtte en verloor. We zien hier in EzechiŽl een afschildering van de hoogste van God's schepsels, perfect in wijsheid, met een schoonheid die niet te beschrijven is, een musicus en met bovendien een hoge, verheven functie. Maar, dit schepsel met al zijn prachtige eigenschappen had eveneens een vrije wil. Op een dag zei God tegen dit schepsel: "Er is ongerechtigheid in jou gevonden".

Het Verhaal van Lucifer Ė Zijn Status
Wat voor ongerechtigheid werd er in hem gevonden? In het boek EzechiŽl laat God ons in het prille begin als het ware over Zijn schouder meekijken, zodat we de oorsprong en de schepping van Satan kunnen zien. Maar waarom zegt God dit? Wat is deze ongerechtigheid? We moeten naar Jesaja 14:13-14 teruggaan, de verzen die ons over de keuze van Lucifer/Satan vertellen. "Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste." Heb je gemerkt hoe vaak Satan in deze passage eigenlijk "ik zal" zegt? Hij zegt dat hij zijn troon boven God's sterren zal plaatsen. Het woord "sterren" refereert hier niet aan de sterren die we 's nachts kunnen waarnemen. Het refereert aan de engelen van God. Met andere woorden: "Ik zal de hemel overnemen, ik zal God zijn". Dat is de zonde van Lucifer/Satan en dat is de ongerechtigheid die er in hem werd gevonden. Hij wil geen dienaar van God zijn. Hij wil de dingen niet doen waar hij voor geschapen werd. Hij wil zelf gediend worden en er zijn miljoenen mensen die er voor gekozen hebben om juist dat te doen: hem dienen. Zij hebben naar zijn leugens geluisterd en er voor gekozen om hem te volgen. Eva geloofde de leugen dat zij net als God zou zijn. De reden dat Lucifer/Satan haar met die leugen verleidde was dat dit precies datgene is wat hij zelf wil -- God zijn.

Leer Meer Over Spirituele Oorlogvoering


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Discipelschap

Het Boek Genesis
Volgeling van Christus
Is de Duivel Echt
God's Namen
Christelijke Apologetiek
Wederkomst
Gap Theorie
Voorbestemming
Verleiding Weerstaan
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Het Verhaal van Lucifer
Add Het Verhaal van Lucifer to My Google!
Add Het Verhaal van Lucifer to My Yahoo!
XML Feed: Het Verhaal van Lucifer


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.