Genade of Daden

Genade of Daden

 
U bent hier: God >> Genade of Daden

Genade of Daden – Onze redding verdienen
Het debat over genade of daden woedt al eeuwenlang. Het is niet verrassend dat de mens zich geneigd voelt om met zijn daden, en niet op basis van Gods genade, zijn redding te bewerkstelligen. Het Concilie van Trente over Rechtvaardiging (Canon 12) zei: "Als iemand zegt dat een rechtvaardigend geloof niets anders is dan een vertrouwen in Goddelijke genade, waarmee omwille van Christus zonden worden vergeven, of dat wij enkel en alleen door dit vertrouwen gered kunnen worden, laat hem dan vervloekt zijn." Dit impliceert dat we Gods genade en het eeuwige leven alleen door middel van daden zouden kunnen verdienen. In de Islam wordt vergeving verkregen door middel van Allah's gunst én daden: "Allah heeft degenen, die geloven en goede daden verrichten beloofd, dat zij vergiffenis en een grote beloning zullen verkrijgen" (Soera 5:9). Alleen als de goede daden zwaarder wegen dan de slechte daden en door de wil van Allah kan een Moslim voor zijn zonden vergeven worden en toegang verkrijgen tot het paradijs. "Dan zullen zij slagen, wier schalen zwaar zijn. Doch zij, wier werken licht zijn - dit zijn degenen die hun ziel benadeelden - zullen in de hel vertoeven." (Koran 23:102-103).

Wanneer Paulus in de Bijbel over "daden" spreekt, dan verwijst hij vaak naar dingen die worden voortgebracht door de inspanningen of het leven van een mens. Vaak bestaat er dan een verband met het lichaam. Het aardse lichaam werkt hard om resultaten te boeken, om zijn eigen weg te gaan, om te doen wat het wil -- en hierdoor worden altijd aardse resultaten voortgebracht die voortkomen uit pogingen om zichzelf tevreden te stellen. Wij houden onszelf voor de gek als we geloven dat menselijke inspanningen gelijkwaardig kunnen zijn aan Gods standaard voor heiligheid. "Redding" is geen beloning voor de goede dingen die we gedaan hebben, dus niemand kan zich erop laten voorstaan (Efeziërs 2:9).

Paulus ging zwaar werk nooit uit de weg. Hij noemde zijn eigen bediening zelfs werk. Tijdens zijn werk voor de Heer had Paulus ongelooflijke visioenen, openbaringen en zelfs bijzonder vertoon van Gods macht ervaren. Maar toch zei hij: "Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben... ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade." (1 Korintiërs 15:10).

Genade of Daden – Gods geschenk aanvaarden
In een uiteenzetting over menselijke daden gebruikte Paulus het leven van Abraham als voorbeeld. "Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God, want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’" (Romeinen 4:2-3). God had Abraham gerechtigheid toegerekend vanwege zijn geloof, niet vanwege de dingen die hij gedaan had (Genesis 15:6). In Romeinen 4 gaat Paulus verder met uit te leggen dat een loon wordt uitgekeerd omdat iemand gewerkt heeft. Dit wordt hem niet uit genade gegeven. Net als in het geval van Abraham, Paulus en alle andere volgelingen van Christus, brengt ons geloof ons naar een blijde stemming over onze verlossing (Romeinen 5:2).

Het Griekse woord voor blijdschap is chara, afgeleid van het woord charis, en dat is het Griekse woord voor genade. Met andere woorden, vreugde komt voort uit het aanvaarden van Gods genadige geschenk. ". . .en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen." (1 Petrus 1:8–10).

Genade of Daden – Het laatste woord
Genade wordt in het Oude Testament slechts 38 keer genoemd, en wel met de nadruk op de daden van God, niet van de mens. Het Nieuwe Testament staat boordevol verwijzingen naar de genade die via Jezus Christus voor de mens beschikbaar is. Geen enkel systeem van wetten of offergaven kan onze redding bewerkstelligen (2 Timoteüs 1:9). Wanneer God Zijn Geest en Zijn Woord in onze harten zaait, dan kunnen wij verwachten dat er Goddelijke vruchten uit voort zullen komen, dat wil zeggen goede daden. Net zoals Gods genade overvloedig over onze levens wordt uitgegoten, zo zullen onze daden dan ook overvloedig tot uiting komen in de levens van anderen.

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Follow Us:

Share Us:


Bekijk deze korte video!
Grace vs. Works

Genade of Daden
Discipelschap

De Christelijke Doctrine
Wederkomst
Gebedsgenezing
Het Lam van God
Verleiding Weerstaan
God's Wil Kennen
Christelijke Verantwoording
Bestaat de Hel
Is de Duivel Echt
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Aanbidding
Gemeenschap
De Chronologische Bijbel
Bediening
Evangelisatie
Reflections
 
 
Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Waarom Christendom?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
Zoek
 
Podcast Feed: Genade of Daden
Add Genade of Daden to My Google!
Add Genade of Daden to My Yahoo!
XML Feed: Genade of Daden


God Thuispagina | Over Ons | FAQ | FAQ 2 | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutGOD.com, Alle Rechten Voorbehouden.